Optiwork heeft de privacy van haar deelnemers hoog in het vaandel staan. De volgende zaken worden in acht genomen:

 • Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen
 • Eventuele individuele rapportages en uitslagen van vragenlijsten worden maximaal 2 maanden na afronding van de training of coaching bewaard. De ervaring leert dat dit het maximale termijn is waarop deelnemers nog terugkomen op deze documenten
 • Adviesrapporten betreffende teamvraagstukken worden maximaal 3 jaar bewaard, versleuteld met een uniek wachtwoord
 • Na het invullen van het contactformulier wordt er schriftelijk of telefonisch contact opgenomen met de aanvrager. De afgegeven gegevens worden alleen gebruikt voor tot stand komen van het eerste contact. Een eventueel e-mailadres wordt niet toegevoegd aan de e-maillijst betreffende de nieuwsbrief of webinar aankondigingen
 • In een offerte staat vermeld dat bij akkoord, zowel de aanvrager als deelnemer (wanneer dit niet dezelfde persoon betreft) worden toegevoegd aan de e-maillijst voor de nieuwsbrief en webinaraankondigingen (zie verderop voor de frequentie hiervan)
 • Geen enkele informatie wordt met derden gedeeld, tenzij er sprake is van nadrukkelijke toestemming van betrokkenen
 • Optiwork bewaart alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om aan haar wettelijke verplichting te voldoen
 • E-mailadressen die worden achtergelaten door deelname aan webinars of het downloaden van E-books van Optiwork worden gebruikt voor het versturen van de 4-wekelijkse / maandelijkse nieuwsbrief en het doen van aankondigingen van nieuwe webinars (circa 1x per maand). De e-mailadressen worden geenszins aan derden doorgespeeld
 • Deelnemer heeft ten alle tijden recht op inzage, aanpassing of vernietiging van de documenten
 • Afmelding voor de e-maillijst kan heel eenvoudig via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief
 • Indien deelnemer van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot Optiwork zelf, of tot de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Bij een onverhoopte datalek neemt Optiwork direct contact op met een cyberexpert om de aard en de oorzaak van het datalek vast te stellen en om tot een gericht actieplan te komen, welke direct uitgevoerd wordt. Wanneer er sprake is van ernstige gevolgen voor de betrokkenen, neemt Optiwork direct contact op met Autoriteit Persoonsgegevens